Kto musi prowadzić pełne konto? Rachunkowość ogólna to bardzo złożony, ale i niezwykle precyzyjny system ewidencji. Wymaga to zatrudnienia księgowego lub skorzystania z usług biura rachunkowego wiol.com.pl. Pokazuje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiając stałą kontrolę sytuacji przedsiębiorstwa i prowadzenie działań zmierzających do uzyskania satysfakcjonujących zysków. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania czynności gospodarczych, które mają miejsce w jego firmie.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od dwóch czynników: rodzaju prowadzonej działalności oraz osiąganych przychodów. Niektóre grupy przedsiębiorców mają ustawowy obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej.

Przejście od uproszczonej księgowości do pełnej księgowości

Prawo do zastrzeżenia uproszczonej rachunkowości przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom cywilnym osób fizycznych, spółkom jawnym osób fizycznych oraz spółkom partnerskim. Wyżej wymienione grupy przedsiębiorców mogą prowadzić uproszczoną rachunkowość, pod warunkiem, że dochód z poprzedniego roku nie przekroczy równowartości 2 mln złotych. Mała księgowość wymaga znacznie mniejszej liczby zapisów.

Przedsiębiorca może prowadzić jedynie ewidencję środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, rejestracji VAT (jeśli jest płatnikiem VAT). Jeżeli przedsiębiorca jest opodatkowany progiem podatkowym lub ryczałtem, musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W przypadku jednorazowego opodatkowania dochodów ewidencjonowanych, ewidencja dochodów jest prowadzona. Jeżeli przedsiębiorca przekroczy kwotę 2 000 000 zł przeliczoną na złotówki, czyli około 4 000 000 zł, musi przeprowadzić pełną księgowość. Przedsiębiorcy przekształcający spółkę cywilną w spółkę kapitałową prawa handlowego (akcje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkę prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne) muszą prowadzić pełną księgowość.

Obowiązkowa pełna księgowość

Pełna księgowość jest obowiązkowa dla dużej grupy przedsiębiorców. Należą do nich: korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowe. Pełnej księgowości podlegają przedstawicielstwa spółek zagranicznych, oddziały spółek zagranicznych, a także osoby fizyczne, spółdzielnie, spółki cywilne, jawne oraz spółki osobowe, których przychody przekraczają 2.000.000 euro (w przeliczeniu na walutę polską). Każdy przedsiębiorca może dobrowolnie wybrać pełną księgowość. Grupy przedsiębiorców, które są prawnie zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, nie mają innego wyjścia jak posługiwać się księgami rachunkowymi.

Zwiększony obowiązek meldunkowy

Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość jest obowiązany do prowadzenia ewidencji całokształtu działalności gospodarczej, w skład której wchodzą: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald dla księgi głównej i pomocniczej oraz wykazy aktywów i pasywów. Przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat. Aby zachować pełną księgowość, należy utworzyć kilka skonsolidowanych i analitycznych kont księgowych. Pozwalają na pełną kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami w książce.

Księgowi

Pełną księgowość mogą prowadzić wyłącznie osoby o odpowiednio wysokich kwalifikacjach: księgowi (najlepiej certyfikowani), doradcy podatkowi i biegli rewidenci. W spółce handlowej księgowego może prowadzić wspólnik, który jest uprawniony do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli posiada świadectwo księgowe.

Korzyści z prowadzenia pełnej księgowości dla firmy

Kto musi prowadzić pełne konto?
Kto musi prowadzić pełne konto?

Zaletą kompleksowej księgowości jest to, że wszystkie działania finansowe firmy mogą być dokładnie rejestrowane. Dzięki temu zarząd firmy lub inni menedżerowie mają dostęp do pełnej informacji o procesach finansowych firmy. Osoby odpowiedzialne za całokształt księgowości powinny posiadać również kompetencje w zakresie kadr i płac.

Sprawozdania finansowe przedstawiają ruchy finansowe, tj. pozyskiwanie środków, zyski, podział zysków oraz źródła, które zapewniają największy przychód przy najmniejszym nakładzie. Pełna księgowość może liczyć aktywa i pasywa, takie jak kredyty, faktury. To, czy bogactwo maleje, czy wzrasta, jest widoczne. To ważna informacja dotycząca kondycji finansowej firmy. Kompleksowa księgowość jest odpowiednia dla dużych firm posiadających wiele źródeł finansowania.

Pełna księgowość to rzetelne rozliczanie każdej wartości pieniężnej w firmie. Prowadź ewidencję majątku i źródeł finansowania. Zaletą pełnej księgowości jest możliwość pełnego zrozumienia sytuacji finansowej firmy, co znacznie ułatwia zarządzanie firmą i strategiczne planowanie rozwoju. Jeśli wyniki finansowe nie spełniają oczekiwań właścicieli firm, mogą oni opracować i wdrożyć plan naprawczy. Trudno jest zareagować na słabą kondycję finansową firmy bez pełnej księgowości.